05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2009

Pri Hlavnom vchode sme kopali v staršej sonde s pracovným názvom Sonda kostí. Neskôr sme tu postúpili o 8m.

V Hornej Snemovni sme opravili rebrík.

Prieskum sa realizoval aj pod Guánovým dómom v Nocľahárni. Tu sme pri prieskume a výkopových prácach prekonali niekoľko dutín a objavili a zamerali 30m. Objavené chodby smerujú pod Západnú sieň a nad Kótu 118 do veľkého bieleho miesta- treba tu v práci pokračovať.

Na Západnom konci sa realizovali raziace práce pri bode 506, postupovalo sa v razení komína smerom nahor čo prinieslo čiastočne objavy- postup 50m.

Došlo aj k pokusu o vylomenie Hlavného vchodu Liskovskej jaskyne a jeho čiastočnému poškodeniu. Na odstránení závad sa momentálne pracuje.

Taktiež sme pracovali na údržbe speleozákladne Lisková. Tu sa počas roka niekto pokúsil vlámať. Opravili sme dvere a vymenili a zavarili šróby.

Naša činnosť sa sústredila aj na Liskovský kameňolom a jeho okolie.

Tu sme výkopové práce realizovali v Jaskyni č.1, kde sme na konci jaskyne čistili prieval a vyniesli spadnuté skaly. Celkovo sme vyniesli 45 prepraviek.

Kopalo sa aj v Sonde č. 8, kde sme však narazili na úžiny.

Vykonal sa tu aj povrchový prieskum a kontrola Jaskyne č. 1, 2, Johanovho potoka

Povrchový prieskum sa realizoval aj v týchto oblastiach Ostré, Pliešky, Havrania, Smrekovica, Podsuchá, Šiprúň, Závažná Poruba, Nižné a Vyšné Matejkovo, Krížska dolina- Dechtarka, Pekelné a Predpekelné.

Na Smrekovici sme pracovali v závrte Smrekovica a skúmali sme okolie.

Na Ostrom sme preskúmali skaly a zdokumentovali sme aj jaskyňu Tunelík a jaskyňu v závrte na Ostrom 5m od chodníka. V oblasti Pleišky sme preskúmali pri poľane Konské Konskú jaskyňu v dĺžke 12 m. V oblasti Havrania sa vykonal povrchový prieskum, no bez úspechu. Na Podsuchej sme skúmali malú Jaskyňu nad vyvieračkou no prieskum nás nedoviedol nikam.

V Hučiakoch sme kopali v Medvedej jaskyni a taktiež tu prebehol povrchový prieskum.

Pracovalo sa aj v závrte na Šiprúni, kde Peter Sliačan vykopal 2m hlbokú sondu.

V okolí Matejkova sme skúmali priľahlé svahy. Pri výkope nad vyvieračkou sme sa neprekopali do jaskyne, ale do 150m dlhého banského diela z 50. rokov.

Zúčastnili sme sa aj centrálnych akcii ako Speleomíting či Jaskyniarsky týždeň. V štôlni Martin Prekop sme vykonali podrobnú fotodokumentáciu likvidačných prác. Pred štôlňou Bielopotocká sme zabezpečili svah pred zosunutím a vo vchode sme postavili mrežovú TH výstuž, ktorú sme následne zatrávnili.

Výrazná obnova prebehla aj na speleozákladni Rakytová- Pekelné. Priebežne sme vynášali materiál potrebný na jej obnovu a to konkrétne novú pec, niekoľko dosiek a iného materiálu. Opravila sa strecha a v „garáži“ sa vyrobila nová podlaha a stena. Urobil sa betónový chodníček pred chatou. Chata sa zo severnej strany obila izolačným igelitom a opravili sa dvere.

V okolí Španej Doliny a Starých Hôr sme vykonali povrchový prieskum za účelom obhliadky vchodov do banských diel. Spolupracovali sme aj s Banským cechom Herengrund.

V apríli sme exkurzne navštívili Baňu Nováky ( Baňa Mládeže) , kde sme si prezreli tažbu uhlia.

Výjazdové akcie sa sústreďovali hlavne na jaskyňu Zlomísk, kde sme čerpali sifón a pomáhali pri kopaní. Navštívili sme jaskyne Starý hrad a Slnečný lúč, kde sme sa zúčastnili výkopových prác .Spoločne so speleoklubom Rokoš sme zamerali 40m jaskyňu Vámanka

v Rokoši. V Zakopanom v Poľsku sme spolu s poľskými jaskyniarmi navštívili niekoľko tatranských jaskýň. Jaskyniarom z Čiech sme oplatili návštevu a v Česku sme navštívili niekoľko jaskýň a bridlicovú štôlňu. Navštívili sme taktiež aj Amatérsku jaskyňu v Moravskom krase.

Celkovo sme objavili 90 m jaskynných priestorov a zamerali sme 110 m. Zdokumentovali sme 6 km banských diel na Liptove a na území SR.

Na záver chceme poďakovať aj mestu Ružomberok za finančnú podporu 597,49 € (18000 Sk), za ktorú sa realizovala kúpa materiálu. Poďakovanie patrí aj Lubovi Klačkovi a Mirovi Jurečkovi, ktorí túto dotáciu sprostredkovali, ako aj pánovi Nemčekovi za poskytnutie 100 ks atombordelov. Ďakujeme aj všetkým aktívnym členom OSS Rbk za odvedenú prácu.

Obsah tejto výročnej správy bol obsahovo upravený pre potreby Spravodaja SSS. Plné znenie sa nachádza v archívoch OSS Ružomberok.

Spracoval a napísal 20. 11. 2009

Podpredseda: Pavol Jurečka

Sledujte nás na Instagrame