05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2002

z výročnej schôdze 7.12.2002

1. Zloženie výboru

V roku 2003 bude výbor oblastnej skupiny Ružomberok pracovať v zložení :
predseda : Miroslav Jurečka
podpredseda: Pavol Jurečka
hospodár: Peter Sliačan
technik: Marián Hrnčiar

2. Zhodnotenie činnosti oblastnej skupiny Ružomberok za rok 2002

Tohto roku členovia vypracovali 91 technických denníkov a celkovo sa zúčastnili na 98 akciách. Práca v skupine sa vykonávala na všetkých lokalitách s výnimkou Prosieckej doliny. Najväčší počet akcií sa odpracoval v Liskovskej jaskyni. Celkovo sme v tejto jaskyni za tento rok zamerali 206,09 m nových priestorov, pričom na povrchu pribudlo viac ako 360 m nového ťahu. Podarilo sa nám tak zväčšiť jej celkovú dĺžku na 3915 m s prevýšením 74,372 m.
V Liskovej sa otvorilo viacero sond. Medzi najvýznamnejšie patria: Sonda v Pieskových chodbách nad Studňou (postup 8 m), sonda v Zanvitových chodbách (postup 2 m), a sonda v Západnej sieni (postup 6m). Na posledne menovanej sonde sa postavila trojnožka a kladka na lepšie vyťahovanie. Toto sondovanie prinieslo na niektorých miestach postupy a to predovšetkým v Malom labyrinte (32 m), v Čertovej jame (30 m) a nové postupy v Kamenných chodbách (45 m). V tejto súvislosti treba spomenúť aj Camberovu sondu, kde sa vyvinulo azda najväčšie úsilie o preniknutie do nových priestorov. V spolupráci s jaskyniarskou skupinou Adama Vallu sa tu za pomoci pyropatrónov postúpilo o niekoľko metrov hlbšie, pričom sonda už dosahuje dĺžku takmer 18 m a prevýšenie činí 11 m. Silný prievan stále neustáva a tak sa bude v práci určite pokračovať.

V samotnej Liskovskej jaskyni sa v tomto roku za pomoci sponzorov preinvestovalo desiatky tisíc korún. Nemalou mierou sa na tom podieľal aj kompetentný orgán poverený ochranou jaskýň. V hlavnom vchode sa vybudoval vyhovujúci a pevný uzáver. V záujme jej ochrany a ďalšieho využitia bolo ponad archeologickú lokalitu vybudované premostenie a vyznačené nové trasy pre pohyb v jaskyni. Na trasách sa vybudovali pevné rebríky a inštalovali sa bezpečnostné laná. Mnohé naše úpravy z minulých rokov (vyzbieranie odpadu, celkové uzatvorenie) prispeli k tomu, že do jaskyne sa začal vracať život v podobe zväčšenia stavu netopierov a iného živočíšstva. V konečnom dôsledku sa prestali drancovať aj archeologické náleziská a ich ochrana sa za pomoci archeológa bezpečne zakonzervovala.

V blízkosti jaskyne je vápencový lom, ktorý niektorí členovia skúmali. Po dlhšom období tu výskum priniesol aj novú dokumentáciu z tejto lokality. Členom sa tu podarilo nájsť a zdokumentovať niektoré jaskyne, pričom najväčšia z nich je Zabudnutá jaskyňa v lome č. 1 s dĺžkou 25 m. Z tejto činnosti bola vykonaná aj podrobná fotodokumentácia vchodov do jaskýň, ktorú previedol Dušan Mydlo. Niekoľko akcií bolo zamerané na prieskum Salatína a jeho krasových oblastí, kde skupina previedla povrchový prieskum pričom má v záujme aktívnejšie sondovať v tejto oblasti. V oblasti Meškova (Veľká Fatra) prebehlo niekoľko akcii a otvorila sa nová sonda na dne najväčšej Meškovskej priepasti. Na Tlstej hore sa pracovalo v Jalovej priepasti. Po prekopaní závalu sme sa dostali do dvoch vertikálnych pokračovaní, ktoré voľne pokračujú ďalej. Priepasť bude pred ďalším výskumom potrebné zabezpečiť proti padajúcemu kameniu. Niekoľko nových jaskýň sa podarilo zaregistrovať v oblasti nad Hrboltovou (Šípska Fatra), ktorá je mestskou častou Ružomberka. Tu sa podarilo objaviť Jaskyňu so skobou (12,73 m), Priepasť v Bôrovej hore (8 m) a Prievanovú jaskyňu (12,17 m). V Kalamickej doline a priľahlých oblastiach sa vykonával povrchový výskum, v rámci ktorého sa zamerala aj jaskyňa v Lúčanskom vodopáde (25 m).

Zaujímavé exkurzie sa uskutočnili v Nízkych Tatrách na Magurke, kde sa nachádza starý, 40 kilometrov dlhý systém baní na zlato a antimón. Niektoré vchody a chodby sa podarilo zadokumentovať. V Spolupráci so Slavomírom Chmelom a JS Adama Vallu pracovali členovia klubu na dokončení filmu o Liskovskej jaskyni, ktorý získal niekoľko ocenení.

V apríli členovia skupiny zostavili a aktivovali internetový projekt s názvom Ružomberský jaskyniarsky server. Nájdete ho na adrese www.speleork.sk. Počet prístupov ku koncu roku 2002 presiahol počet 3000 pričom v novembrovej tabuľke TOP 100 www stránok sa tento projekt umiestnil na druhom mieste.

V spolupráci s Liptovským múzeom v Ružomberku a firmou Ahold Slovakia sme pomáhali pri archeologickom výskume v kaštieli sv. Žofie. Pracovali sme na kopaní studne na centrálnom námestí kaštieľa. Podarilo sa vykopať 9 metrov a naraziť tak na podzemnú vodu podmienenú blízkosťou rieky Váh.

Výjazdové akcie sa sústredili hlavne na oblasti Vrútky – Dubná skala (s OS Adama Vallu), Krakova hoľa – Starý hrad (speleo Detva), Jánska dolina – Zlomiská, Stanišovo (speleo Nicolaus). Počas výpravy na Ohnište v novembri sondovali v jaskyni Dita, kde členovia uskutočnili prekopaním závalu menší postup.

3. Zhrnutie

Celkovo sme v oblasti Ružomberka objavili 218 m nových priestorov. V Liskovskej jaskyni sa objavilo 107 m, z toho v jaskyni pribudlo k starej dĺžke 206,09 m polygónového ťahu. Celkovo sme zamerali 269,77m. Z toho povrchový ťah je osobitne 360m. Spolu sa zameralo 629,77m.

Členovia skupiny vypracovali 91 technických denníkov a celkovo sa zúčastnili na 98 akciách.

4. Návrh plánu na rok 2003

Práca sa bude sústredovať na oblasti:
1.Liskovská jaskyňa
2.Oblasť Salatína v Nízkych Tatrách
3.Prosiecka dolina
4.Veľkú Fatru
5.Spolupráca s inými OS.

5. Uznesenie

Výročná členská schôdza schvaľuje :

 • výbor oblastnej skupiny Ružomberok v zložení:
  predseda: Miroslav Jurečka
  podpredseda: Pavol Jurečka
  hospodár: Peter Sliačan
  technik : Marián Hrnčiar
 • výročnú správu oblastnej skupiny Ružomberok
 • plán činnosti na rok 2003

Oblastná speleologická skupina Ružomberok sa stala v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov, ktorého predmetom činnosti je záujem o kras a speleológiu.
Podľa článku 1, odstavca 1 pôsobí v rámci okresu Ružomberok a časti okresu Liptovský Mikuláš. Činnosť prebieha na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Skupina je členom Slovenskej speleologickej spoločnosti a teda aj Medzinárodnej speleologickej únie (UIS).

V Ružomberku 3. 1. 2003
Miroslav Jurečka
predseda OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame