05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2001

z výročnej schôdze 23.11.2001

1. Zloženie výboru

V roku 2002 bude výbor oblastnej skupiny Ružomberok pracovať v zložení :
predseda : Miroslav Jurečka
podpredseda: Pavol Jurečka
hospodár: Peter Sliačan

2. Zhodnotenie činnosti oblastnej skupiny Ružomberok za rok 2001

Významnou zmenou v ďalšom smerovaní klubu bol odchod a prestup časti členov zo SCHV. Členovia oblastnej skupiny Ružomberok pracovali najmä v Liskovskej jaskyni na ktorú sa zameriavala ich hlavná pozornosť. V Malom labyrinte objavili Camberove chodby o celkovej dĺžke 450 m. Dosiahli tak aj nového najhlbšieho bodu samotnej jaskyne (-72 m). Okrem toho sa aj naďalej aktívne domeriavali nezamerané chodby a pokračovalo sa v revidácií starších meraní. Spolu pribudlo od začiatku roku 2001 v Liskovej 682.24 m nových zameraných priestorov čím k 31.12.2001 jaskyňa dosahuje celkovú dĺžku 3708.10 m. Domerali sa aj vonkajšie samostatné jaskyne L5 (3.61 m) a L6 (7.13 m) a zdokonalili aj systém povrchových meraní. Aj naďalej vykonávali aktívny prieskum a výskum komínov ako aj sondovanie vo vytipovaných sondách. Prehĺbili a sprístupnili niektoré ťažko prielezné časti Liskovskej jaskyne. Prebehla aj výstavba speleologického bivaku v obci Lisková. V súvislosti s touto lokalitou sa uskutočnila aj revízia národnej prírodnej pamiatky, pri ktorej členovia klubu ochotne asistovali. Vymenili a zrekonštruovali informačné tabule. V roku 2001 bol zaznamenaný len jeden prípad vniknutia (prekopaním zasuteného 5. východného vchodu) nepovolanej osoby do priestorov jaskyne. Preto bol aj tento vchod napevno zabetónovaný. Pozornosť sa venovala aj prieskumu krasovej oblasti Malého a Veľkého Salatína (Nízke Tatry). Boli to hlavne Hučiaky v Ludrovskej doline, kde sa za spolupráce SCHV vyhĺbila 6 m sonda. Prebehlo aj znovu zameranie Ludrovskej (120 m) a Gotickej jaskyne (23 m). V masíve Čebraťa nad mestom Ružomberok našli doposiaľ neznámu jaskyňu Veľkých Puklín, ktorú zamerali pričom dosiahli dĺžku 138.62 m a hĺbku 23.99 m. V masíve Mnícha bola v okrive nad žel. stanicou nájdená 10 m dlhá jaskyňa Jednej Hrče. Jeden člen sa zúčastnil výpravy na Taliansku krasovú planinu Mt. Caninu a to v spolupráci so speleo Detva a OS Tisovec. Uskutočnili zimnú a letnú akciu na Krakovu hoľu za spolupráce speleo Detva. Spolu so spelo Nicolaus sa uskutočnili štyri akcie venované domeriavaniu jaskyne Mieru v Demänovskej doline. Za našej pomoci nakrúca SK Adama Vallu film o Liskovskej jaskyni. Členovia skupiny sa aktívne zúčastnili na centrálnych akciách SSS. OS skupina založila aj svoj internetový kontakt: speleo@pobox.sk

Do čela skupiny bol menovaný nový vedúci skupiny ktorým sa stal Miroslav Jurečka.

Zhrnutie:
Celkovo sme v rajóne Ružomberka zamerali 820 m. Spolu sme objavili 580 m nových priestorov.
Oblastná skupina uskutočnila 87. akcii z ktorých napísala 66. Technických denníkov.

3. Diskusia

Bola zameraná na budúce smerovanie oblastnej skupiny. Bola vznesená požiadavka na skvalitnenie práce skupiny. Nakoľko doterajší predseda je pracovne zaneprázdnený bolo potrebné zvoliť nové vedenie. Členovia sa zaoberali pričlenením členov zo SCHV. Traja členovia boli prijatý do kolektívu OS Ružomberok. Zároveň boli zvolený do výboru skupiny pričom sa zaviazali plniť vytíčené ciele skupiny.

Pavol Jurečka informoval o objave jaskyne Veľkých Puklín v masíve Čebraťa. Prítomných členov zoznámil z charakterom priestorov a mapovými podkladmi.

Miroslav Jurečka zoznámil prítomných z okolnosťami objavu Camberových chodieb a ich meraním.

Branislav Petrák zoznámil prítomných z aktivitami v Jánskej doline

Na záver sa premietal film o Liskovskej jaskyni natočený OS Adama Vallu.

4. Návrh plánu na rok 2002

1. výkopové práce v Liskovskej jaskyni a v Hučiakoch
2. prieskum a zameriavanie Liskovskej jaskyne
3. lezecký výcvik a nácvik jednolanovej techniky
4. povrchové prieskumy okolia Ružomberka
5. spolupráca s inými OS.

5. Uznesenie

Výročná členská schôdza schvaľuje:

 • výbor oblastnej skupiny Ružomberok v zložení:
  predseda: Miroslav Jurečka
  podpredseda: Pavol Jurečka
  hospodár: Peter Sliačan
 • výročnú správu oblastnej skupiny Ružomberok
 • plán činnosti na rok 2002
 • prijatie troch nových členov
 • prijatie dvoch nových čakateľov

V Ružomberku 3. 1. 2002
Miroslav Jurečka
predseda OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame