05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1991

záznam z výročnej schôdze OS Ružomberok konanej dňa 27.1. 1992

Prítomní: I. Rek,J.Petrák D., Mydlo, Veteška J., Mišúth, Šavrnoch J., Sitek st./ml.
Predseda: Štefan Gajdoš
Tajomník: Dušan Mydlo
Hospodár: Igor Rek
Pokladník: Ján Rek
Člen výboru: Ján Šavrnoch

V roku 1991 sa stabilizovala členská základňa, keď ku decembru 91´ dosiahol stav aktívnych členov počet 22. V záujmovom zameraní pokračovali tri prúdy, keď činnosť I.Reka, J.Reka, Š. Gajdoša a Š. Ridošku bola hlavne zameraná na prácu s krúžkom mladých speleológov. V roku uskutočnili hlavne poznávacie akcie, pričom venovali nepodstatnú časť akcii v zdokonaľovaní lezeckej techniky. Táto časť OS sa aktívne zúčastňovala akcii, organizovaných SSS a MSKaJ pre potreby jaskyniarov a OS.(Jaskyniarsky týždeň, Lezecké dni).

Druhá časť sústredená okolo Š.Siteka st. sa zamerala na výskum lokality Hradište v krasovom území Liptovská Teplá – Starhrad.

V priebehu roku bol prehlbovaný vstup cez závrt do podzemia. Boli objavené malé priepasťovité chodby. V roku 1991 nebolo prevedené ani čiastočné zmapovanie skúmaného územia.

Tretia skupina sústredená okolo J. Šavrnocha a D. Mydlu pokračovala na spoločnom výskume lokalít v Jánskej doline, resp. v otvorených vchodoch kameňolomu na Mníchu a Liskovskej jaskyne. V roku 1991 bola vo vstupe Liskovskej jaskyne otvorená druhá sonda s cieľom prieskumu skutočného profilu vchodu a overenie možnosti prieniku do spodného horizontu jaskyne.

V mesiaci máj 91´ bola podniknutá spoločná akcia s hlavným zameraním na získanie finančných prostriedkov. Bola prevedená revízia kanalizačného zberača odpadových vôd z výroby celulózy na Supre. (dĺžka kanalizačného systému 913 m).

S ústredia SSS bol v roku dopĺňaný materiál (pracovné oblečenie, lezecké pomôcky).

V Ružomberku 27. 2. 1992
Štefan Gajdoš
predseda OS Ružomberok

Zapísal: Dušan Mydlo

Zdroj: archív OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame