05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1989

záznam z výročnej schôdze OS Ružomberok konanej dňa 6. 4. 1989

Prítomní: Ing.Mydlo, RNDr. Šavrnoch, J.Veteška, I.Rek, Š.Gajdoš, J.Petrík, S.Pišúth
Predseda skupiny: Ing.Dušan Mydlo
Tajomník: J.Veteška
Pokladník: S. Myšúth
Hospodár: I. Rek
Výbor: D.Mydlo, J.Šavrnoch, J.Veteška, E.Sýkora

Stav členskej základne k 1. 1. 1990
Mydlo Dušan
Šavrnoch Ján
Veteška Jozef
Gajdoš Štefan
Rek Igor
Rek Ján
Tvorek Ladislav
Petrák Július
Mišuth Svestozár
Sálka Viliam
Hochmuth Luďek
Zanvit Peter
Patek Peter
V skupine pracuje aj E.Sýkora s úzkou špecializáciou na historické podzemie Liptova.

Aktivita

  • skupina spolupracovala so Stanislavom Šrolom v Jánskej doline
  • práca s krúžkom mladých spelelógov (založenie)
  • prieskum lokalít v Liskovskom kameňolome a v Liskovskej jaskyni

Pozitívne hodnotíme fakt, že v meste bola oživená činnosť OS i po odčlenení veľmi aktívnej zložky pod vedením Z.Hochmutha na Východné Slovensko. Ďalej vzrast členskej základne o aktívnych členov a najmä vytvorenie perspektívnej základne (krúžok mladých speleológov) dáva možnosť rozšírenia o oblasti, ktoré boli zanedbávané.

Negatívnym javom je, že OS nemala v priebehu roku sústredenú spoločnú akciu s účastov väčšiny členskej základne. Jednotlivé akcie prebiehali izolovane vo vyčlenenom rezortnom a rajónnom záujme jednotlivcov, resp. dielčích skupín.

Pre r. 1989 bol spracovaný rámcový plán práce, ktorý v podmienkach osamostatnenia sa od aktívnej zložky Zdena Hochmutha by malo preniknúť obdobie hľadania vlastnej tváre OS Ružomberok, čo sa týka hlavne pracovnej náplne a záujmových činností jednotlivých členov skupiny.

Tento zámer sa podaril, keď s piatych 7. bodov bolo splnené šesť bodov a tieto boli rozvinuté po stránke obsahovej a praktickej.

Nebol splnený bod č. 3: obnovenie prieskumu a prác v lokalite Červené vrchy.

Vrámci našej OS v r. 1989 pracoval aj F.Ondejka (zatiaľ nečlen OS), ktorý sa aktívne zúčastnil akcie v speleopotápaní so skupinou Kucharovič a spol.

V Ružomberku 23. 1. 1990
Ing. Dušan Mydlo
predseda OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame