(znenie schválené na výročnej schôdzi dňa 1. 7. 2002)

I. ČASŤ - Všeobecné ustanovenia

ČLÁNOK 1 - Názov, sídlo, pôsobnosť

 1. Názov organizácie je Oblastná speleologická skupina Ružomberok (ďalej len OSS Rk). OSS Rk je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov, ktorého predmetom činnosti je záujem o kras a speleológiu. Pôsobí v katastri okresu Ružomberok a časti katastra okresu Liptovský Mikuláš. Činnosť prebieha na území Slovenskej republiky a v zahraničí, pričom OSS Rk rešpektuje pracovné záujmy ostatných oblastných speleologických skupín a klubov a zachováva právo priority.
 2. Sídlom OSS Rk sa nachádza na ulici I. Houdeka 45/16, v Ružomberku.
 3. OSS Rk sa riadi platnými predpismi a zákonmi Slovenskej republiky.
 4. OSS Rk používa vlastné symboly: znak, odznak a zástavu.

ČLÁNOK 2 - Poslanie

 1. Poslaním OSS Rk je najmä:
  1. poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy, rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať záujemcov o speleológiu,
  2. usporadúvať semináre, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie,
  3. pri svojej činnosti spolupracovať s vedeckými a výskumnými pracoviskami a vysokými školami,
  4. spolupracovať so speleologickými organizáciami a inštitúciami doma i v zahraničí,
  5. prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a háji záujmy svojich členov v organizáciách, ktorých je členom.
 2. Svojou činnosťou sa OSS Rk aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia.
 3. Vo svojej činnosti sa OSS Rk riadi stanovami a príslušnými právnymi predpismi.

II. ČASŤ - Členstvo, práva a povinnosti

ČLÁNOK 3 - Členstvo

 1. Členom OSS Rk sa môže stať každý záujemca o speleológiu, ktorý bude dodržiavať jeho stanovy.
 2. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom OSS Rk len so súhlasom zákonného zástupcu a s jeho osobnou zodpovednosťou za speleologickú činnosť takéhoto člena.
 3. Členom OSS Rk sa môže stať osoba, ktorá súhlasí so stanovami a poslaním OSS Rk. Člen je prijímaný na výročnej schôdzi pričom s prijatím musí súhlasiť nadpolovičná väčšina členov OSS Rk.
 4. Člen má právo:
  1. voliť
  2. byť volený do orgánov OSS Rk,
  3. vykonávať speleologickú činnosť,
  4. na úrazové poistenie,
  5. podieľať sa na archeologickom a inom prieskume jaskýň podľa platných zákonov,
  6. iniciatívne sa vyjadrovať k problematike sprístupňovania jaskýň.
 5. Povinnosťou člena je:
  1. dodržiavať stanovy OSS Rk. Vo svojej činnosti sa riadiť pokynmi a uzneseniami volených orgánov,
  2. platiť členské príspevky,
  3. dodržiavať zásady bezpečnosti pri speologickej činnosti a v prípade nebezpečenstva poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri ohrození života, zdravia a materiálnych hodnôt,
  4. chrániť krasové útvary, šíriť myšlienky a zásady ochrany krasu, jaskýň a prírody vôbec,
  5. dokumentovať svoju speleologickú činnosť
 6. Členstvo v OSS Rk zaniká:
  1. úmrtím,
  2. vystúpením oznámením písomne,
  3. zrušením,
  4. vylúčením,
  5. vyškrtnutím - pri opakovanom nezaplatení členského príspevku.

III. ČASŤ - Postavenie a pôsobnosť orgánov OS Ružomberok

ČLÁNOK 4 - Orgány oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok

 1. Orgány OSS Rk sú:
  • predseda
  • podpredseda
  • pokladník
  • výbor oblastnej skupiny
  • revízor
  • výročná schôdza

ČLÁNOK 5 - Predseda spolku

 1. Predseda skupiny ako štatutárny zástupca zastupuje skupinu vo všetkých obvyklých záležitostiach,
 2. Predsedu skupiny volí a odvoláva členská schôdza,
 3. Predseda skupiny zvoláva a vedie výročné schôdze a zodpovedá za plnenie rozhodnutí výročnej schôdze.

ČLÁNOK 6 - Výročná členská schôdza

 1. Výročná schôdza je vrcholným orgánom Oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok.
 2. Výročná schôdza Oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok sa schádza podľa potreby, no najmenej raz za rok. Zvoláva ju výbor Oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok alebo, ak o to požiada nadpolovičná väčšina jej členov. Schôdzu vedie predseda Oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok alebo v prípade jeho neprítomnosti podpredseda.
 3. Do pôsobnosti výročnej schôdze patrí:
  1. prerokovávať správy predsedu, výboru a volné návrhy členov,
  2. voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu, pokladníka, výbor,
  3. voliť a odvolávať revízora,
  4. schvaľovať: stanovy OSS Rk, zmeny a doplnky stanov, výročnú správu za príslušný rok, kolektívne členstvo v SSS a v iných spoločnostiach, organizáciách,
  5. kontrolovať činnosť výboru a ukladať úlohy,
  6. prijímať nových členov,
  7. rozhodovať o dĺžke čakateľskej lehoty každého uchádzača,
  8. rozhodovať o cieľoch a postupoch OSS Rk,
  9. menovať čestných členov OSS Rk,
  10. schvaľovať plán činnosti a rozpočet OSS Rk,
  11. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  12. schvaľovať výročnú správu o činnosti OSS Rk,
  13. rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia.

ČLÁNOK 7 - Výbor oblastnej speleologickej skupiny

 1. Výbor je výkonným a riadiacim orgánom, ktorý v období medzi výročnými schôdzami riadi činnosť v oblastnej speleologickej skupine. Výbor sa skladá z predsedu OSS Rk, podpredsedu a pokladníka. V závislosti od členskej základne môže byť výbor úmerne rozšírený alebo zúžený.
 2. Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok. Za svoju činnosť sa zodpovedá členom OSS Rk.
 3. Do pôsobnosti výboru patrí:
  1. riadiť činnosť OSS Rk,
  2. menuje druhého štatutára spolku,
  3. zodpovedať za uskutočnenie školenia členov OS Rk k výkladu zásad bezpečnosti pri speleologickej činnosti,
  4. rešpektovať požiadavky jednotnej speleologickej dokumentácie,
  5. vychovávať členov OSS Rk,
  6. zúčastňovať sa na zasadnutiach podobne zameraných organizácií,
  7. zvolávať členské a výročné schôdze,
  8. Výbor OSS Rk zabezpečuje materiálno-technické vybavenie, vedie finančnú a hospodársku agendu a zodpovedá za majetok OSS Rk,
  9. Funkčné obdobie výboru OSS Rk určuje výročná členská schôdza,
  10. reprezentovať oblastnú skupinu
  11. nadväzovať kontakty a rozširovať kontakty s ostatnými speleoklubmi a oblastnými speleologickými skupinami.
  12. informovať členskú základňu
  13. predkladať správy o hospodárení,
  14. riešiť aktuálne úlohy a problémy

ČLÁNOK 8 - Pokladník OSS Rk

 1. Zodpovedá za hospodárenie a financie OSS Rk a nakladá s nimi podľa rozhodnutia výboru.
 2. Svoju činnosť podrobne dokladuje a podáva písomnú výročnú správu výboru OSS Rk.

ČLÁNOK 9 - Revízor OSS Rk

 1. Kontroluje činnosť a hospodárenie OSS Rk podľa týchto stanov.
 2. Za svoju činnosť sa zodpovedá predsedovi OSS Rk.
 3. Revízora menujú členovia OSS Rk na výročnej schôdzi.
 4. Miesto revízora, je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch OSS Rk.
 5. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 6. Revízor má právo zúčastniť sa na schôdzi výboru OSS Rk. Je povinný výsledky kontroly oznámiť výročnej členskej schôdzi.

IV. ČASŤ - Disciplinárny poriadok

ČLÁNOK 10 - Výchovné a disciplinárne opatrenia

 1. Za poškodenie záujmov, dobrého mena OSS Rk, za porušenie hore uvedených stanov, nesplnenie členských povinností a za narúšanie spolunažívania v rámci skupiny môže byť členovi uložené jedno z týchto opatrení:
  1. napomenutie,
  2. vylúčenie,
 2. Napomenutie členovi ukladá výbor OSS Rk.
 3. Vylúčenie ukladá členovi členská schôdza OSS Rk.
 4. Uloženie opatrení musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou členov OSS Rk a oznámené písomnou formou.
 5. Proti uvedeným opatreniam sa možno do 15 dní písomne odvolať u výboru OSS Rk, ktorý opatrenie uložil.

V. ČASŤ - Hospodárenie OSS Ružomberok

ČLÁNOK 11 - Zásady hospodárenia

 1. OSS Rk hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Rozpočet OSS Rk sa schvaľuje na výročnej schôdzi.
 3. Za hospodárenie OSS Rk zodpovedá pokladník, ktorý podáva písomnú správu výročnej schôdzi OSS Rk.

ČLÁNOK 12 - Finančné zabezpečenie

 1. Finančné zabezpečenie OSS Rk tvoria:
  1. členské príspevky
  2. príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácii a iných propagačných materiálov,
  3. dotácie, dary od fyzických osôb, sponzorské príspevky, dotácie a granty od právnických osôb.
 2. Získanie finančných prostriedkov pre OSS Rk sa riadi platnými právnymi predpismi a zákonmi Slovenskej republiky.
 3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len pre podporu cieľa OSS Rk. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže OSS Rk vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania skupiny a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

VI. ČASŤ - Záverečné ustanovenia

ČLÁNOK 13 - Záverečné ustanovenia

 1. OSS Rk môže pre svoju činnosť vydávať ďalšie organizačné predpisy.
 2. Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať len výročná schôdza.
 3. Tieto stanovy boli prerokované a schválené dňa 1. júla 2002 na výročnej schôdzi OSS Rk.
 4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť dňom zaregistrovania na MV SR.

ČLÁNOK 14 - Zánik OSS Rk

 1. OSS Rk zanikne, ak sa na tom uznesie 3/4 väčšina členov OSS Rk, ktorí súčasne určia aj osobu likvidátora (likvidačnú komisiu).
 2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia výboru OSS Rk.
 3. Zánik OSS Rk sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 4. O ukončení činnosti OSS Rk sa spíše zápisnica so záverečnou revíznou správou.

JUDr. Stanislav BREČICA
Ministerstvo vnútra SR
riaditeľ odboru všeobecnej vnútornej správy
registrácia vykonaná dňa 10.7.2002
VVS/1-900/90-9386

Organizačný predpis k stanovám OSS Ružomberok

V minulosti sa vyskytlo viacero neformálnych jednaní s predsedom skupiny o akomsi členení pracovného územia. Vzhľadom na to, že v OSS Ružomberok je najvyšší orgán Výročná schôdza (Stanovy oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok - článok 6, odstavec 1) rozhoduje o takomto závažnom rozhodnutí len jej najvyšší orgán. Akákoľvek doterajšia neformálna dohoda je teda stornovaná a neplatná.

Členovia skupiny sa zhodli na výročnej schôdzi na tom, že je potrebné hrubšie zadefinovať pracovné územie skupiny. Na tomto území operuje viacero skupín a klubov s rovnakým záujmom. Bolo by teda potrebné, keby tieto skupiny o svojej činnosti OS Ružomberok informovali. Skupina nemá záujem takéto činnosti mariť a v prípade obojstrannej dohody má záujem spolupracovať.

Preto výročná schôdza ako najvyšší orgán Oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok vydáva v zmysle článku 13., odstavca 1. vydáva nasledovný

ORGANIZAČNÝ PREDPIS

 • Skupina bude pôsobiť na území udanom v stanovách a na území vyznačenom na mape. (v prílohe)
 • Za hranicami tohto územia bude svoju činnosť konzultovať s príslušnou skupinou alebo speleoklubom, ktorý na danom území pôsobí.
 • Skupina si vyhradzuje právo vykonávať prieskum v akejkoľvek jaskyni na území OSS Ružomberok, ktoré je udané v stanovách a priloženej mape v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.

Výročná členská schôdza Oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok
V Ružomberku 7.12. 2002

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK